Privacy Policy

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής Πολιτική) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η ατομική επιχείρηση ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΑΣ (εφεξής ΒrainTech) που εδρεύει στoν Πειραιά, επί της οδού Αχαρνών αρ. 6, λειτουργώντας ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα (εφεξής Δεδομένα). 

 1. Λίγα λόγια για την ΒrainTech

Η ΒrainTech έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται την πλατφόρμα τηλεφωνικού κέντρου με την εμπορική επωνυμία «BrainTech CTI Predictive Dialer» βασισμένη στην πλατφόρμα vicidial-asterisk (OpenSuseGNULinux) και το λογισμικό διαχείρισης τηλεφωνικού κέντρου με την εμπορική επωνυμία «BrainTech CTI Admin». 

 1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος προσωπικά δεδομένα, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητά σας.

 1. Τι είναι η  Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 1. Ποια Δεδομένα σας επεξεργάζεται η ΒrainTech;

O δικτυακός μας τόπος https://www.braintech.gr έχει κυρίως ενημερωτικό περιεχόμενο και περιορίζει στο ελάχιστο της συλλογή προσωπικών σας δεδομένων (στο εξής «Δεδομένων). Συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. 

 1. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την ΒrainTech;

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, τις έννομες υποχρεώσεις μας και το έννομο συμφέρον μας. 

 1. Ποιοι επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας;

Η ΒrainTech δεν αποκαλύπτει και δεν δημοσιοποιεί τα Δεδομένα σας σε τρίτους και παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνη για την ασφάλειά τους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες η κοινοποίηση/διαβίβαση επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

 1. Στέλνει η ΒrainTech τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

Η ΒrainTech δεν διαβιβάζει τα Δεδομένα σας σε χώρες εκτός ΕΕ. 

 1. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρεί η ΒrainTech τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφει;

Η ΒrainTech διατηρεί τα Δεδομένα σας για όσο χρόνο χρειάζεται για να σας παρέχει τις υπηρεσίες της, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεών της.  Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, διαγράφονται σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

 1. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η ΒrainTech δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα Δεδομένα σας και έχει λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία τους από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα που σας αφορούν, διόρθωσης ανακριβών Δεδομένων σας, διαγραφής των Δεδομένων σας, φορητότητας των Δεδομένων σας, περιορισμού της επεξεργασίας και ανάκλησης/εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας. 

 1. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας χρησιμοποιώντας το πρότυπο Αιτήσεως που είναι διαθέσιμο εδώ  και να το αποστείλετε στη διεύθυνση της ΒrainTech οδός Aχαρνών αρ. 6, Καμίνια Πειραιάς ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sales@braintech.gr.

 1. Πότε απαντάει η ΒrainTech στα αιτήματά σας;

Η ΒrainTech απαντάει στα αιτήματά σας δωρεάν, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβει το αίτημά σας. Αν, όμως, το αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσει εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβει παράταση άλλων (2) δύο μηνών για να σας απαντήσει.  Αν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η  ΒrainTech μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα αιτιολογώντας την απάντησή της προς εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο email: sales@braintech.gr. 

 1. Κάνει η  ΒrainTech χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας, η ΒrainTech δε λαμβάνει αποφάσεις, ούτε προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων των χρηστών. 

 1. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από την ΒrainTech;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και το Ν. 4624/20219 και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών Δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές που αφορούν τα Δεδομένα ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

 1. Πού μπορείτε να προσφύγετε για να ελέγξετε αν τηρήθηκαν τα δικαιώματά σας;

Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (ενός μηνός με – υπό προϋποθέσεις – παράταση δύο μηνών) ή η απάντηση που λάβετε δεν είναι ικανοποιητική ή το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr). 

 1. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Η ΒrainTech ενημερώνει την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο και σας παροτρύνει να την διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα  για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.